Nov. 1, 2018

U današnjem tekstu ćemo se obraditi pogodnosti koje ima poslodavac koji zaposli lice sa invaliditetom.

Najprije ćemo navesti obaveze koje imaju poslodavci.

Shodno odredbi člana 21. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom svaki poslodavac koji ima od 20 do 50 zaposlenih dužan je da zaposli jedno lice sa inavliditetom. Poslodavac koji ima preko 50 zaposlenih dužan je da zaposli najmanje 5 % lica sa inavliditetom od ukupnog broja zaposlenih.

Primjer: Poslodavac koji ima 80 zaposlenih, dužan je da zaposli 4 lica sa invaliditetom.

Poslodavac koji ima više od 10, a manje od 20 zaposlenih, a nema zaposlenih lica sa ivaliditetom dužan je da mjesečno plaća poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom. Ovaj doprinos se plaća prilikom isplate bruto zarade. Stopa posebnog doprinosa iznosi 5% od prosječne mjesečne zarade u C. Gori za prethodnu godinu. Konkretno prema podacima Monstata, prosječna bruto zarada u CG za 2018. godinu, iznosila je 766 €, a iznos posebnog doprinosa iznosi 38,30 €.  Primjera radi firma koja ima 15 zaposlenih, dužna je da plaća poseban doprinos u iznosu 38,30 € mjesečno.

A sada ćemo ukazati na pogodnosti koje ostvaruje poslodavac koji je zaposlio lice sa invaliditetom.

Shodno odredbi člana 36. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji poslodavac koji zaposli lice sa invaliditetom ima pravo na subvenciju zarade. Član 37. navedenog Zakona je definisao visinu suvbencije.

Visina subvencije iz člana 36 stav 1 alineja 4 iznosi:

   - 75 % od isplaćene bruto zarade za cijeli period zaposlenosti, za poslodavca koji zaposli lice sa najmanje 50% invaliditeta;

   - za poslodavca koji zaposli lice sa invaliditetom manjim od 50%, subvencija iznosi: u prvoj godini 75%, u drugoj 60 %, u trećoj i svakoj narednoj godini 50% od isplaćene bruto zarade.

Primjer:

Privredno društvo zaposlilo je lice sa invaliditetom koje ima 51% utvrđen invaliditet (Rješenjem Komisije Zavoda za zapošljavanje CG). Minimalna neto zarada u Crnoj Gori iznosi 222,00 €, ili koeficijent složenosti 2,982.

Pristupa se obračunu bruto zarade:

 63,00 + 2,982 x 90,00 = 331,38 € (Bruto 1)

Da bismo dobili neto zaradu pomnožićemo bruto zaradu sa 0.67,

288,90 x 0,67 = 222,02 €.

Bruto zarada (Bruto 1) se sastoji od neto zarade, kao i poreza i dorinosa na teret zaposlenog. Zbir navedenih poreza i doprinosa iznosi 33,00 %.

U našem konkretnom primjeru vrijednosni iznos poreza i doprinosa je 109,36 €.

Doprinosi na teret poslodavca (Bruto 2) iznose zbirno 8,50 %. ili 28,17 €.

Prirez na porez u većini opština u Crnoj Gori iznosi 13 % od poreza, a u našem slučaju porez iznosi 29,82 €, a prirez iznosi 3,88 €.

Ukupna bruto zarada (Bruto 1 + Bruto 2+prirez) = 363,43 €

Subvencija zarade lica sa invaliditetom iznosi 75 % od bruto 1 zarade.

U konkretnom primjeru to je iznos od 248,53 €.

Dakle trošak poslodavca koji zaposli lice sa invaliditetom iznosi  114,90 €.

 

Dec. 13, 2017

Advokati su prije izmjene Zakona o porezu da dohodak fizičkih lica iz 2013. godine bili „paušalci“, što znači da poslovne knjige nijesu vodili u skladu sa MRS i Zakonom o računovodstvu. Suštinska izmjena je da porez plaćaju po ostvarenom dohotku, u odnosu na prethodnu obavezu kada su porez plaćali po rješenju Poreske uprave.

Primjena izmijenjenog Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica je otpočela od 01.01.2014. godine.

Advokati su fizička lica (preduzetnici) koja obavljaju profesionalnu djelatnost, i dužni su da poslovne knjige vode u skladu sa MRS i Zakonom o računovodstvu.

Plaćanje doprinosa:

Fizička lica, u ovom slučaju advokati plaćaju doprinose mjesečno u skladu sa članom 9. stav 7. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Osnovica za obračun doprinosa čini planirani u slučaju započetog poslovanja, odnosno ostvareni godišnji promet.

do 9.000,00 eura, 60% prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori, 

do 15.000,00 eura, 100% prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori,

preko 15.000,00 eura, 150% prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori. 

Za mjesec oktobar po podacima Monstata prosječna bruto zarada u Crnoj Gori iznosi 767,00 €.

Zbir doprinosa je 34,30% i to:

Pio=20,50%,

Zdravstveno=12,80%

Nezaposlenost=1,00%

 

  • Primjer obračuna do 9.000,00 € prometa:

767,00 x 60%=460,20 €;

460,20 € x 34,30%= 157,85 €.

Mjesečna obaveza za plaćanje je 157,85 €.

 

  • Primjer obračuna za promet od 9.000,00 € do 15.000,00 €:

767,00 x 100%=767,00 €;

767,00 € x 34,30%= 263,08 €.

Mjesečna obaveza za plaćanje je 263,08 €.

 

  • Primjer obračuna za promet veći od15.000,00 €:

767,00 x 150%=1.150,50 €;

1.150,50 € x 34,30%= 394,62 €.

Mjesečna obaveza za plaćanje je 394,62 €.

Važno je napomenuti da iznosi uplaćeni za doprinose se priznaju kao poslovni rashod.

 

Plaćanje poreza

Porez na dohodak se plaća akontativno u skladu sa članom 48 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica. 

Član 48

(1) Poreski obveznik, tokom godine, porez na prihod od samostalne djelatnosti plaća u vidu mjesečnih akontacija, čiju visinu određuje na osnovu visine poreza na dohodak od samostalne djelatnosti iz poreske prijave za prethodnu godinu.

(2) Akontacija iz stava 1 ovog člana plaća se do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, u visini 1/​12 poreske obaveze za prethodnu godinu.

(3) Akontacija plaćenog poreza iz stava 2 ovog člana smatra se kreditom u odnosu na obavezu po poreskoj prijavi.

(4) Poreski obveznik koji u toku godine otpočne sa obavljanjem djelatnosti, akontaciju poreza na prihod od samostalne djelatnosti određuje na osnovu procjene ostvarenja prihoda za tu godinu.

 

Usklađivanje rashoda koji se priznaju u poreske svrhe, kao i poreska oslobođenja u nedovoljno razvijenim opštinama  ćemo obraditi u budućem periodu.